Om Linné Om oss Linnémuseet Linnébreven Skrifter Linnéveckan Nyheter Kalender Linné2007 Medlemskap Press Länkar Kontakt
”Correspondencer hade Linnaeus icke alenast ganska ansenliga innom Riket, med alla Curieusa, utan ock med åtskilliga utlänningar ock besynnerligen med de lärdaste ock Curieusaste i Europa […] hvarigenom han icke alenast feck stracks veta, hvad nytt som uptäcktes i Europa, utan ock fick värkeligen del deraf, så at de mäste Böcker som utkommo skänktes honom gratis […] Denna dyra samling af Bref vore värd at göras public, som den innehåller många hundrade bref, uti hvilka afhandlas alt märkvärdigt, som upkommit ifrån 1735 till hans död.”
(Ur Vita Caroli Linnaei, III)

Internetpublicering av
Linnés korrespondens

Carl von Linnés egna ord (t.v.) om sin korrespondens visar hur väl medveten han var om dess vetenskapliga värde. Han mottog totalt drygt 3000 brev från Europa, Amerika, Asien och Afrika. Breven kom från utländska naturforskare, men också från de lärjungar som på hans uppdrag skickades ut på expeditioner överallt i världen. Allt som allt hade Linné drygt 600 korrespondenter! Tillsammans med de 2000 brev som finns bevarade från Linné själv, utgör detta material en ytterst värdefull källa för alla som vill studera 1700-talets naturforskning och vetenskapliga kultur.

Inför Linnéjubileet år 2007 inledde Svenska Linnésällskapet ett projekt med syfte att publicera Linnés korrespondens. Ett liknande projekt hade påbörjats 100 år tidigare, Bref och Skrifvelser af och till Carl von Linné, men det avstannade efter tio volymer på grund av brist på medel.

Den digitala utgåvan av Linnés korrespondens pågår fortfarande och har sedan 2013 överförts till Kungl. Vetenskapsakademien. De publicerade breven finns tillgängliga för alla på linnaeus.c18.net. Brev som finns bevarade i originalmanuskript läggs ut som digitala faksimiler. För varje brev finns utförliga engelska sammanfattningar med länkar till biografiska och bibliografiska databaser. Sammanfattningarna och all kringtext är på engelska eftersom drygt 90% av breven är skrivna antingen på latin eller svenska.

Utgivningen av breven finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Stöd till projektet har även givits av Kungl. Vetenskapsakademien, Uppsala universitet och The Linnean Society of London.

Till brevprojektet
Linnés skrivrum i bostaden i Uppsala.
Foto: Linnémuseet.